ArGe Tschechoslowakei - O nás

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

Kdo jsme?

ArGe Tschechoslowakei spojuje sbĕratele, kteří se zabývají československou filatelii, t.j. filatelistickým materiálem, který vznikl na území bývalého Československa v historických hranicích platných k 1.1.1938. K pracovní náplni tedy patří následující sbĕratelské zemĕ:

Mnozí členové ArGe Tschechoslowakei se dodatečnĕ zabývají tĕmito sbĕratelskými zemĕmi:

V rámci Svazu nĕmeckých filatelistů existují pro tyto sbĕratelské zemĕ samostatné pracovní skupiny (ArGe Tschechoslowakei Východní nĕmecká obsazená území a ArGe Tschechoslowakei Čechy a Morava). S obĕma pracovními skupinami má naše ArGe Tschechoslowakei tĕsné kontakty. Mnozí naši členové jsou i členy tĕchto pracovních skupin.

Cílem ArGe Tschechoslowakei je koordinace výzkumu na úseku československé filatelie v nĕmecky mluvících zemích, zveřejňování jeho výsledků, odborná porada sbĕratelské veřejnosti a boj proti padĕlatelské činnosti.

ArGe Tschechoslowakei vydává četné odborné publikace a speciální katalogy, které jsou výsledkem výzkumu jejich členů. Úzce specializovaní sbĕratelé jsou sdruženi ve výzkumných skupinách ArGe Tschechoslowakei.

Členy ArGe Tschechoslowakei je vĕtšina oficiálnĕ uznaných filatelistických znalců, kteří působí na úseku československé filatelie.

ArGe Tschechoslowakei má kolem 135 členů z celého svĕta. Kromĕ toho má ArGe Tschechoslowakei úzké kontakty s filatelistickými spolky v zahraničí, kde jsou organizováni zájemci o československou filatelii:

ArGe Tschechoslowakei poskytuje svým členům:

Jako se můžete stát členem ArGe Tschechoslowakei, o tom se dozvíte zde.