ArGe Tschechoslowakei - Wir über uns

Kdo jsme?

ArGe Tschechoslowakei spojuje sbĕratele, kteří se zabývají československou filatelii, t.j. filatelistickým materiálem, který vznikl na území bývalého Československa v historických hranicích platných k 1.1.1938. K pracovní náplni tedy patří následující sbĕratelské zemĕ:

 • Území budoucí ČSR, do r. 1918 ještĕ část Rakousko-Uherské monarchie
 • ČSR 1918 - 1939, tak zvaná první republika
 • Slovenský stát 1939 - 1945
 • Zakarpatská Ukrajina 1939, pouze jeden den samostatná
 • Maďarskem obsazená území Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny 1938 - 1945
 • ČSR 1945 - 1992
 • Česká republika od roku 1993
 • Slovenská republika od roku 1993

Mnozí členové ArGe Tschechoslowakei se dodatečnĕ zabývají tĕmito sbĕratelskými zemĕmi:

 • Sudety 1938
 • Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

V rámci Svazu nĕmeckých filatelistů existují pro tyto sbĕratelské zemĕ samostatné pracovní skupiny (ArGe Tschechoslowakei Východní nĕmecká obsazená území a ArGe Tschechoslowakei Čechy a Morava). S obĕma pracovními skupinami má naše ArGe Tschechoslowakei tĕsné kontakty. Mnozí naši členové jsou i členy tĕchto pracovních skupin.

Cílem ArGe Tschechoslowakei je koordinace výzkumu na úseku československé filatelie v nĕmecky mluvících zemích, zveřejňování jeho výsledků, odborná porada sbĕratelské veřejnosti a boj proti padĕlatelské činnosti.

ArGe Tschechoslowakei vydává četné odborné publikace a speciální katalogy, které jsou výsledkem výzkumu jejich členů. Úzce specializovaní sbĕratelé jsou sdruženi ve výzkumných skupinách ArGe Tschechoslowakei.

Členy ArGe Tschechoslowakei je vĕtšina oficiálnĕ uznaných filatelistických znalců, kteří působí na úseku československé filatelie.

ArGe Tschechoslowakei má kolem 135 členů z celého svĕta a má jednu zahraniční sekci:

 • Sekce Rakousko

Kromĕ toho má ArGe Tschechoslowakei úzké kontakty s filatelistickými spolky v zahraničí, kde jsou organizováni zájemci o československou filatelii:

 • Česká republika
 • Slovensko
 • Dánsko
 • Maďarsko
 • Nizozemí
 • USA
 • Velká Britanie

ArGe Tschechoslowakei poskytuje svým členům:

 • účast na tak zvaném klubovém kolování
 • účast na výhodné novinkové službĕ
 • klubový časopis čtyřikrát ročnĕ
 • speciální katalogy
 • překlady zahraniční odborné literatury
 • pravidelné aktuální informace
 • oficiálnĕ uznaní znalci ve vlastních řadách
 • kontakty se sbĕrateli zabývajícími se československou filatelií z celého svĕta

Jako se můžete stát členem ArGe Tschechoslowakei, o tom se dozvíte zde.