ArGe Tschechoslowakei - O nás

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

O nás

ArGe Tschechoslowakei spojuje sbĕratele, kteří se zabývají československou filatelii, t.j. filatelistickým materiálem, který vznikl na území bývalého Československa v historických hranicích platných k 1.1.1938. K pracovní náplni tedy patří následující sbĕratelské zemĕ:

Mnozí členové ArGe Tschechoslowakei se dodatečnĕ zabývají tĕmito sbĕratelskými zemĕmi:

V rámci Svazu nĕmeckých filatelistů existují pro tyto sbĕratelské zemĕ samostatné pracovní skupiny (ArGe Východní nĕmecká obsazená území a ArGe Čechy a Morava). S obĕma pracovními skupinami má naše ArGe Tschechoslowakei tĕsné kontakty. Mnozí naši členové jsou i členy tĕchto pracovních skupin.

Cílem ArGe Tschechoslowakei je koordinace výzkumu na úseku československé filatelie v nĕmecky mluvících zemích, zveřejňování jeho výsledků, odborná porada sbĕratelské veřejnosti a boj proti padĕlatelské činnosti.
ArGe Tschechoslowakei vydává četné (odborné publikace), mimo jiné speciální katalogy, které jsou výsledkem výzkumu jejich členů. Úzce specializovaní sbĕratelé jsou sdruženi ve výzkumných skupinách.
Členy ArGe Tschechoslowakei je vĕtšina oficiálnĕ uznaných filatelistických znalců, kteří působí na úseku československé filatelie.

ArGe Tschechoslowakei má kolem 100 členů z celého svĕta. Kromĕ toho má ArGe Tschechoslowakei úzké kontakty s filatelistickými spolky v zahraničí kde jsou organizováni zájemci o československou filatelii:

ArGe Tschechoslowakei poskytuje svým členům nasledující služby:

Jako se můžete stát členem ArGe Tschechoslowakei, o tom se dozvíte zde.